HISTORIA FUNDACJI “PRO ARTE”

PRO ARTE Foundation is the organization of the Public Use.

The mission of the PRO ARTE Foundation is building an agreement by art.

Anyone can help us in our activities by remitting money on our bank account:

PEKAO S.A.:

PL 21124066701111000056476763

PRO ARTE Foundation was established in 2002 in Wrocław. Its main activities are promotion and organization of various cultural events in Poland and abroad.

The Foundation works in with celebrated artists from all over the world and promotes young artists. The projects which are organized by foundation are sought-after and appreciated by audiences, co-organizers and media. Projects of the Foundation are realized under the patronage of state power, municipal administration, and church authorities. It leads an effective co-operation with The Ministry of Culture and National Heritage, with the Municipal Office of Wrocław, with the Marshal′s Office of the Lower-Silesian Province and with many respected polish and foreign public and non-governmental institutions.

The following projects were organized by the PRO ARTE Foundation:

Tumskie Evenings

Hawdala Concerts

Young Classic Wratislavia

Young Orchestra Festival

Simcha – Meetings with Jewish Culture

Polish-German Youth Philharmonic Orchestra Lower Silesia

The White Stork Synagogue Choir

Wrocław

Świdnickie Evenings

Pro Arte Foundation acts jointly with catholic, evangelic parishes, with Jewish Community and with Orthodox Church. Further more it cooperates with The Quarter of four confessions.

The foundation organizes concerts, festivals, lectures, workshops and exhibitions which are appreciated and are popular with inhabitants and tourists. The foundation supports a lot of cultural events at Lower Silesia. It also cooperates with a lot of cultural institutions in Poland and abroad. Activity of Pro Arte Foundation are appreciated by polish and international artists and media.

The Foundation’s motto is “The music has no limits” and the most important word is “cooperation”.

Foundation’s advantages:

  • artistic knowledge and professionalism

  • good contact with artistic circles in Poland and abroad

  • frankness for new artistic and intellectual trends

  • frankness for international cooperation

Projects, which are organized by Foundation, answer philosophical, social, ethical questions. Foundation’s projects are something more than just music concerts. There is also place for film, discussion, politics, painting, religion etc. Projects are a good example of foundation’s mission which is agreement by arts.

Fundacja PRO ARTE posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misją Fundacji PRO ARTE jest porozumienie poprzez sztukę.
Każdy z Państwa może pomóc w realizacji celów Fundacji PRO ARTE przekazując wpłatę na rachunek Banku Pekao S.A.: PL 21124066701111000056476763

Fundacja PRO ARTE powstała w 2002 roku we Wrocławiu. Zajmuje się promocją i organizacją wydarzeń kulturalnych w całej Polsce i za granicą. Współpracuje ze znakomitymi artystami z całego świata. Promuje młodych artystów. Organizowane przez Fundację projekty cieszą się dużym uznaniem publiczności, współorganizatorów oraz mediów. W przedsięwzięciach regularnie uczestniczą ważne osobistości sceny politycznej. Projekty Fundacji realizowane są pod patronatem wysokich władz państwowych, regionalnych, samorządowych i kościelnych. Intensywnie współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Miejskim Wrocławia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Urzędem Wojewódzkim oraz licznymi uznanymi instytucjami państwowymi i pozarządowymi w kraju i za granicą.

Organizowane przez Fundację projekty to:
Wieczory Tumskie,
Wieczory Świdnickie
Koncerty Hawdalowe,
Simcha – Festiwal Kultury Żydowskiej,
Young Classic Wratislavia – Festiwal Młodych Orkiestr,
Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk,
Chór Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu.

Fundacja PRO ARTE angażuje się w działania na rzecz Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Współpracuje z parafiami katolickimi, ewangelickimi, prawosławnymi oraz z Gminami Żydowskimi w Polsce i za granicą.
Tworzy i promuje program pozwalający odkrywać wspólne, wielokulturowe korzenie. Działa na rzecz tolerancji, ekumenizmu, europejskiego dziedzictwa mniejszości narodowych i religijnych. Projekty Fundacji PRO ARTE – koncerty, wystawy, warsztaty, festiwale, spotkania, wykłady skierowane są do bardzo szerokiej grupy odbiorczej.
Celem działań Fundacji jest również wspieranie wartościowych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i naukowych regionu Dolnego Śląska. Fundacja PRO ARTE współpracuje z licznymi instytucjami kultury w Polsce i za granicą promującymi i realizującymi podobne cele i założenia programowe. Działania PRO ARTE są cenione i popierane przez uznanych artystów polskich i zagranicznych. Bardzo pozytywnie ocenia je również krajowa i zagraniczna prasa.
Ważnym elementem działań Fundacji jest międzynarodowa współpraca w obszarze transgranicznym oraz partnerska współpraca miast i regionów.
Działaniami na rzecz porozumienia, tolerancji, międzynarodowej współpracy młodych artystów podkreśla znaczenie budowania porozumienia poprzez sztukę ponad granicami.
Mottem muzycznych działań Fundacji PRO ARTE są słowa „Muzyka nie zna granic”.
Najważniejszym słowem w pracy Fundacji PRO ARTE jest „kooperacja”. Wszystkie organizowane przez Fundację wydarzenia odbywają się z udziałem partnerów.
Fundacja PRO ARTE intensywnie współpracuje w instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi. Regularnie poszerza grono partnerów krajowych i zagranicznych. Jest polecana jako partner kulturalnych projektów międzynarodowych zwłaszcza w obszarze działań Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk oraz Festiwalu Młodych Orkiestr – Young Classic Wratislavia.
Fundacja PRO ARTE współpracuje z władzami kościołów, władzami samorządowymi miasta Wrocławia i innymi samorządami, władzami i instytucjami państwowymi oraz polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi i kulturalnymi.
Prowadzi działalność edukacyjną t.j.:
– organizowanie szkoleń, kursów, seminariów i konferencji
– organizowanie i wspieranie wymiany międzynarodowej w zakresie celów Fundacji;
– prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych;
– prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie festiwali, koncertów, imprez i wystaw o profilu społecznym, teologicznym i naukowym wyrażających ideę współdziałania różnych Wspólnot i propagowania Wrocławia – Miasta Spotkań.
Współpracuje z wolontariuszami oraz ze stowarzyszeniami i fundacjami prowadzącymi działalność w zakresie zbliżonym do jej statutu.

Współpraca z licznymi instytucjami partnerskimi buduje mosty porozumienia stanowi o sukcesie europejskiej współpracy. Przygotowanie i realizacja płyty „Alkimja”, czy koncertu-spektaklu „Anioły Europy” są sukcesem organizatorów i przykładem na to, że produkcja muzyczna może być jednocześnie hitem – rozrywką dla mas – i wydarzeniem kulturalnym. Gra młodych polskich i niemieckich muzyków Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk na wrocławskim rynku podczas „Aniołów Europy” była jak odlana z jednej formy, nie czuło się tam granic.

Działania Fundacji PRO ARTE prowadzone są z wielkim osobistym zaangażowaniem liderów Fundacji i współpracowników. Obecna w nich od początku istnienia Fundacji umiejętność zindywidualizowanego doboru interesującego materiału artystycznego, wplecenie go w wartościowy kontekst owocują zarówno popularnością wśród publiczności w lokalnym środowisku jak i uznaniem w gronie partnerów i współorganizatorów.

Działalność Fundacji PRO ARTE osadzona z jednej strony w klasycznej estetyce sztuki, w dziedzictwie kulturowych przeszłości pozostaje równocześnie bardzo wrażliwa na potrzeby odbiorców.
Nasze atuty to:
– Artystyczna wiedza i profesjonalizm
– Bardzo dobry kontakt ze środowiskami artystycznymi w całej Polsce oraz licznych ośrodkach zagranicznych
– Otwartość na nowe trendy artystyczne i intelektualne
– Otwartość na międzynarodową współpracę

Budowane projekty odpowiadają na pytania natury:
– filozoficznej
– moralnej
– społecznej
– kulturowej

Dzięki otwartości, wrażliwości, bardzo dobrym i szerokim kontaktom z artystami, których udaje się zainspirować do nowych artystycznych wyzwań powstają niezwykłe wydarzenia artystyczne o głębokiej przemyślanej koncepcji merytorycznej w myśl słów m.in. Etienne Bariliera „To nie paragrafy konstytucji czy patriotyczne pieśni dają i dawać będą idei europejskiej jej siłę; tę siłę da jej wspólna wizja (właściwie powinienem i chciałbym rzecz, że wspólne umiłowanie) osoby ludzkiej, wolności, godności i zdolności do doskonalenia się”1

Koncepcja merytoryczna zakorzeniona jest niewątpliwie w „myśleniu wielokulturowym” zdefiniowanym trafnie przez Annę Marię Jeznach „ Jest to sposób rozumowania uwarunkowany stanem świadomości, dojrzałością i wiedzą, obejmujący swoim zasięgiem zakres i poziom postaw tolerancyjnych i nietolerancyjnych (stosunek do odmienności i różnorodności cywilizacyjnej; stosunek do mniejszości narodowych; gotowość do kontaktów z ludźmi odmiennymi kulturowo; reakcje na odmienność wyznaniową i znaczenie wyznania w kontaktach interpersonalnych; świadomość uprzedzeń i stereotypów), wiedzę i zainteresowanie innymi kulturami niż własna oraz zasadę humanizmu, będącą głównym motorem myślenia i postępowania człowieka”2.

Przykładem o głębokiej wymowie międzynarodowej jest koncert z okazji odsłonięcia Pomnika dla Zamordowanych Żydów Europy (Berlin 2005). Fundacja PRO ARTE przygotowała koncepcję wydarzenia artystycznego które zostało wybrane spośród innych międzynarodowych konceptów artystycznych. Koncert Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk z najznakomitszym żydowskim kantorem świata Josephem Malowanym, solistami Stattskapelle Berlin oraz Chórem Synagogi od Biały Bocianem we Wrocławiu pod batutą Dana Ettingera (asystenta Daniela Barenboima) oraz Stanisława Rybarczyka scalał wystąpienia polityków, ocalałych z holokaustu, przedstawicieli najważniejszych ugrupowań i organizacji żydowskich z uroczystym odsłonięciem pomnika. Wydarzenie skupiło na sobie uwagę najważniejszych światowych mediów.

Doskonałymi przykładami takich wydarzeń jest również zorganizowany we Wrocławiu Koncert z Okazji Dnia Jedności Niemiec. Niemieckie święto narodowe mające dla całej Europy duże znaczenie polityczne zostało uczczone w niezwykły sposób. Na uroczystym koncercie we wrocławskiej katedrze polsko-katolickiej wystąpiły z towarzyszeniem orkiestry dwa wyjątkowe chóry – Lipski Chór Synagogalny oraz Chór Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Chórom towarzyszyła Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk.

Koncert poprzedzał bardzo ciekawy sięgający zarówno w krąg wydarzeń historycznych jak i określający perspektywy na przyszłość komentarz konsula generalnego we Wrocławiu pana Helmuta Schöpsa. Program koncertu wypełniły żydowskie kompozycje synagogalne i tradycyjne. Polsko-katolicką katedrę, zbudowaną jako kościół ewangelicki wypełniła muzyka która zginęła podczas Nocy Kryształowej w płomieniach niszczących większość synagog europejskich. Wykonywane podczas koncertu utwory stanowiły w znacznej części rekonstrukcje, bądź specjalnie na zamówienie zespołów przygotowane opracowania.

Organizowane przez Fundację PRO ARTE wydarzenia często wykraczają poza muzykę, zmierzają w kierunku malarstwa, literatury, teatru, filmu, panelu dyskusyjnego czy wykładu, religii, edukacji, polityki. Dzięki temu jeszcze dobitniej zaznacza się misja Fundacji – porozumienie poprzez sztukę.

Prezes zarządu 2002-05, dyrektor artystyczny od 2002 r.
Stanisław Rybarczyk

dyrygent, animator kultury, menedżer i pedagog.
Związany, przez lata kariery artystycznej, jako dyrygent z Operą Wrocławską, Filharmonią Wrocławską, Ośrodkiem PR i TV we Wrocławiu, Wojewódzkim Domem Kultury, Centrum Sztuki IMPART, Agencją Artystyczną Pro Musica, Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Liceum Muzycznym we Wrocławiu, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu oraz Theater Goerlitz /Niemcy/.
Twórca i wieloletni dyrektor artystyczny Zespołu Kameralnego PR i TV we Wrocławiu, Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk, Chóru Kameralnego Filharmonii Wrocławskiej i szeregu innych zespołów.
Wystąpił na wielu festiwalach m. in. Wratislavia Cantans, Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu Gaude Mater, Silesia Sonans, Legnica Cantat, Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Festiwalu „Warszawa Singera”, festiwalach w Madrycie, Wiesbaden, Rydze, Nancy, Berlinie i Tallinie.
Dyrygował koncertami w filharmoniach w Polsce i za granicą.
Występował wielokrotnie w większości krajów europejskich oraz w Chinach.
Dyrygował wieloma operami m. in. Strasznym Dworem St. Moniuszki, Nabucco G. Verdiego, Manru I. Paderewskiego, Aidą, Traviatą, Trubadurem G. Verdiego, Czarodziejskim Fletem W.A. Mozarta.
Dokonał szeregu prawykonań m. in. Mszy Polskiej i Oratorium Pieśń Świata H.F. Tabęckiego.
Zrealizował nagrania dla firm fonograficznych, rozgłośni radiowych
i telewizyjnych w kraju i za granicą.
Koncertował i współpracował z wieloma znakomitymi Artystami: Josephem Malovanym, Radosławem Żukowskim, Piotrem Łykowskim, Moshe Sternem, Kazimierzem Myrlakiem, Krzysztofem Kolbergerem, Jerzym Mechlińskim, Lwem Kuznietzovem, Andorem Izsakiem, Lindsayem Davidsonem, Bente Kahan, Justyną Steczkowską, Adamem Hanuszkiewiczem, Wiesławem Hejną, Romanem Kołakowskim i wieloma innymi.
Współpracował przy realizacji filmów: „Seszele”, w reż. B. Lindy, „Deszczowy żołnierz” i „Wygrany” w reż. W. Saniewskiego oraz kilku innych.
Był wielokrotnie jurorem konkursów wykonawczych i kompozytorskich.

Twórca i dyrektor artystyczny wrocławskich Wieczorów Tumskich, Koncertów Hawdalowych oraz Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA /wraz z Karoliną Szykier – Koszucką/.
Dyrektor artystyczny Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie.
Autor widowiska „Koniec wieku – spotkanie kultur”. Współpracował przy realizacji wielkich widowisk m. in.: Anioły Europy, Misterium Iniquitatis, Requiem Pro Pace.
We wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku powołał do życia cykl „Biblia i Muzyka”, zainicjował warsztaty „Śpiewaj z rabinem, pastorem i księdzem”, założył ponadto dyskusyjny Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.
Dyrektor artystyczny Fundacji PRO ARTE, dyrektor Agencji Artystycznej Art & Business Direction, przewodniczący zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”, wiceprezes zarządu i dyrektor artystyczny Fundacji „PRO ARTE 2002”.

Prezes zarządu 2005-11
Agnieszka Ostapowicz

Jest skrzypaczką oraz menadżerem i organizatorem wydarzeń kulturalnych. Urodziła się w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła pod kierunkiem matki Heleny Ostapowicz. Umiejętności rozwijała również w ramach kursów mistrzowskich w Łańcucie u profesorów Eberhardta Feltza (Berlin), Keen Kook Lee (Londyn), Elspeth Iliff (Londyn). Edukację muzyczną kontynuowała w Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu pod kierunkiem Tomasza Orzecha, Tomasza Stockiego i prof. Krzysztofa Bruczkowskiego oraz na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Bruczkowskiego. Podczas studiów zafascynowana muzyka dawną i jej wykonawstwem na instrumentach z epoki bierze udział w licznych warsztatach i kursach mistrzowskich poświęconych tej dziedzinie prowadzonych przez Petera Lessauera, Marinette Troost, Zygmunta Kaczmarskiego, Simona Standage, Michaelę Comberti, Pauline Nobes, Julię Bischop. Rozpoczęła współpracę z polskimi i międzynarodowymi zespołami muzyki dawnej. Po ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym studiów w Akademii Muzycznej we Wrocławiu ukończyła podyplomowe studia w „Dresdner Akademie für Alte Musik” jako stypendystka w klasie skrzypiec barokowych Simona Standage. Działalność organizacyjną Agnieszka Ostapowicz rozpoczęła już podczas studiów we Wrocławiu współpracą z festiwalami, teatrami, wrocławskimi instytucjami kultury m.in. z Festiwalem „Wratislavia Cantans”. Organizuje międzynarodową współpracę młodzieży polskiej z młodzieżą ze Szwecji, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Stanów Zjednoczonych. Współorganizuje ogólnopolskie kursy kształcenia nauczycieli gry na instrumentach smyczkowych z udziałem ekspertów z Polski, Niemiec, Anglii, Rosji. Na zamówienie Ministerstwa Kultury tłumaczy z języków angielskiego i niemieckiego materiały dydaktyczne rozprowadzane w środowisku muzycznym w całej Polsce. Jest członkiem ESTA . Współpracowała z licznymi orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi w kraju i za granicą. Obecnie koncentruje się raczej na występach w roli solistki i kameralistki. Intensywnie współpracuje z Agencją Artystyczną Art&Business Direction organizując koncerty i międzynarodowe projekty artystyczne w Polsce i za granicą. Od roku 2000 Agnieszka Ostapowicz-Rybarczyk jest dyrektorem organizacyjnym Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk. Od roku 2004 jest dyrektorem organizacyjnym, a od 2007 r. – dyrektorem Festiwalu Młodych Orkiestr – Young Classic Wratislavia. W latach 2005-2011 była prezesem zarządu Fundacji PRO ARTE. W roku 2006 ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim studia podyplomowe zarządzania kulturą. Zaprasza do wysłuchania autorskiej płyty „Światło” nagranej z udziałem organisty Andrzeja Garbarka oraz znakomitych aktorów Miłogosta Reczka i Moniki Szalaty. 17 czerwca 2011 r. w Berlinie z rąk prezydentów Bronisława Komorowskiego i Christiana Wulffa Agnieszka Ostapowicz otrzymała nagrodę za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko-niemieckiej – wyróżnienie “Guter Nachbar/Dobry Sąsiad”.

Prezes zarządu od 2011 r.
Janusz Domin

Dodaj komentarz